DEMOKRASİLERİN SONU MU TOTALİTER OTORİTER YÖNETİMLERİN BAŞLANGICI MI?

<p>Avrupa Parlamentosu&rsquo;ndaki se&ccedil;imlerde aşırı sağ partilerin y&uuml;kseliş g&ouml;stermesi, Avrupa kamuoyunda dikkatle takip edildi. Almaya ve Fransa&rsquo;da aşırı sağcı partilerin AP se&ccedil;imlerinde g&ouml;sterdiği performans, <strong>&ldquo;faşizm hortlağının&rdquo; </strong>yeniden g&uuml;ndeme gelmesine neden oldu.</p> <p>Fransa&rsquo;da <strong>Macron</strong>&rsquo;un, meclisi feshederek se&ccedil;imlere gitmesinin ardından aşırı sağ eğilimli <strong>Marine Le Pen</strong>&rsquo;in partisi Ulusal Birliğin se&ccedil;imlerin ilk turunda se&ccedil;imi &ouml;nde kapası, hepimizin dikkatlerini buraya kilitlenmesine vesile olmalıdır.</p> <p>Değerli okuyucular&hellip;</p> <p>Bug&uuml;nlerde, modern zamanlarda bizlere anlatılan uygarlık hik&acirc;yelerinde hep bir <em>Batı &ouml;yk&uuml;nmesi</em>nin olduğu hi&ccedil;bir zaman g&ouml;zlerden ırak tutulmamalıdır.</p> <p>Bug&uuml;n gelişen, gelişmekte olan ya da az gelişmiş &uuml;lkelere &ldquo;model medeniyet&rdquo; tasvirinin yapıldığı yer:</p> <p><strong><em>Batı Avrupa</em></strong>&rsquo;dır.</p> <p><strong>İnsan hakları&hellip;</strong></p> <p><strong>&Ouml;zg&uuml;rl&uuml;k&hellip;</strong></p> <p><strong>Demokrasi&hellip;</strong></p> <p><strong>İnsanca yaşam s&uuml;rme&hellip;</strong></p> <p>Bu ve benzeri medeni d&uuml;nyanın allayıp pulladığı yaşamın i&ccedil;indeki vazge&ccedil;ilemez hayat&icirc; &ouml;geler, pek&acirc;l&acirc; bu kıtadaki &uuml;lkelerin uzun yılların kavgalarının &uuml;r&uuml;n&uuml;d&uuml;r.</p> <p>Unutulmaması gereken&hellip; Bu kıtadaki konumlu &uuml;lkelerin, evet, medeni d&uuml;nyaya kazandıklarının yanında kan ve g&ouml;zyaşına neden olduklarıdır. Detaylı yazmaya gerek yok. Avrupa uygarlığı, t&uuml;m diğer devletlerin kullandığı teknolojik aygıtlardan, cihazlardan tutunda diğer yaşamsal bir&ccedil;ok gelişmeye ve değişmeye ev sahipliği yapmış bir medeniyettir. Bilimsel faaliyetler alanında olsun teknolojik gelişmelerde olsun, ar-ge faaliyetlerinde olsun, genel olarak Batı yakası hep d&uuml;nyaya y&ouml;n veren olmuştur.</p> <p>Tabii bu durum, bu &uuml;lkelerin maraz&icirc; durumlarını ve insanlık sicillerini de g&ouml;rmemize engel değildir.</p> <p>&Ccedil;ok uzaklara gitmeye gerek yok.</p> <p>II. D&uuml;nya Savaşının bile arkasındaki ve sonrasındaki gelişme ve sonu&ccedil;lar, hepimizin teyakkuzda olması i&ccedil;in &ldquo;k&acirc;fi&rdquo;dir.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Şimdi buraya bir alıntı yapacağım. Tabii yine şimdiden &ouml;z&uuml;r dileyerek affınızı diliyorum &ccedil;&uuml;nk&uuml; alıntı biraz uzun olacak.<br /> Prof. <strong><em>Emre Kongar</em></strong> hocamızın <strong>&ldquo;Demokrasi İ&ccedil;in Diren, Manifesto&rdquo;</strong> kitabının 18. sayfasının şu satırları her y&ouml;n&uuml;yle ibretliktir.</p> <p>&ldquo;TARİHTEN BİR DERS: NAZİ &Ccedil;ILGINLIĞI</p> <p>Zamanın bir kesitinde, d&uuml;nyadaki bir toplumda nelerin nasıl olduğunu anlamak i&ccedil;in tarihe bakarız. Demokrasinin &ouml;nemini, değerini ve nasıl tahrip edildiğini anlamak i&ccedil;in de tarihe bakmak gerekir.</p> <p>Nazizmin &ouml;n koşulları</p> <p>1) Alman toplumu &lsquo;disiplini&rsquo; ile bilinir. Bu onun Bismarck&rsquo;tan sonra oluşan &ouml;nemli toplumsal ve tarihsel &ouml;zelliklerinden biridir. Disiplinli bir toplum olan Almanlar, her t&uuml;rl&uuml; otoriter gelişmeye uygun bir ortama sahip olmuşlardır.</p> <p>2) Almanya ileri bir end&uuml;stri &uuml;lkesidir. Bu niteliği onun, &ouml;zellikle hammadde gereksinimi a&ccedil;ısından s&ouml;m&uuml;rgeler savaşında &ouml;nemli bir rol almasına imk&acirc;n vermiştir.</p> <p>3) Almanya&rsquo;nın ekonomik ve toplumsal gelişmişliği, onun &lsquo;bir &uuml;st toplumsal ve siyasal aşamaya&rsquo; ge&ccedil;mesi i&ccedil;in uygun bir &uuml;lke olmasına yol a&ccedil;mıştır. On dokuzuncu y&uuml;zyılın sonlarına doğru g&uuml;&ccedil;lenen milliyet&ccedil;ilik akımlarının bir &uuml;st aşaması, ya da bu aşamaların bir se&ccedil;eneği, yanlış bir doğrultuda da olsa, &lsquo;ırk&ccedil;ılık&rsquo; olarak algılanmıştır. Irk&ccedil;ılık, Birinci D&uuml;nya Savaşı sonunda tasfiye edilen tarım-din imparatorluklarını ortadan kaldıran &lsquo;milliyet&ccedil;ilik&rsquo; akımlarının t&uuml;m d&uuml;nyada g&ouml;r&uuml;len sonu&ccedil;larından biridir. (&Ouml;teki se&ccedil;eneklerin, sosyalizm, Leninizim, emperyalizm, sendikalizm, demokratik ve laik sosyal refah devleti &ccedil;izgilerinde oluştuğunu anımsayalım)</p> <p>4) Birinci D&uuml;nya Savaşı sonrasında Almanya&rsquo;ya dayatılan Versay Antlaşması, toplumun hem ekonomik ve siyasal anlamdaki gelişmesinin &ouml;n&uuml;nde bir engel olarak g&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş, hem de &lsquo;Almanların ulusal gururunu&rsquo; zedelemiştir.</p> <p>5) 1929 d&uuml;nya ekonomik bunalımı, bir yandan Almanya&rsquo;nın ağır savaş bor&ccedil;larının &ouml;denmesinde yardımcı olan, Amerika ile arasındaki mali ve ekonomik ilişkileri zedelemiş, &ouml;te yandan, &uuml;lkenin tam bir &lsquo;hiper enflasyon krizi&rsquo; i&ccedil;ine s&uuml;r&uuml;klenmesine yol a&ccedil;mıştır.</p> <p>6) Sovyetler Birliği&rsquo;nin kurulmuş olması, Almanya&rsquo;daki &lsquo;kom&uuml;nist&rsquo; akımları g&uuml;&ccedil;lendirmiş, &uuml;lke sadece ekonomik ve toplumsal olarak değil, siyasal ve ideolojik olarak da b&uuml;y&uuml;k bir kargaşanın ve &lsquo;iktidar m&uuml;cadelesinin&rsquo;, yani rejim bunalımının i&ccedil;ine s&uuml;r&uuml;klenmiştir.</p> <p>7) Hitler ve Naziler, &uuml;lkedeki siyasal y&ouml;netimin kararsızlıklarından ve beceriksizliklerinden, demokratik rejimin o d&ouml;nemdeki a&ccedil;ıklarından ve zafiyetlerinden olduğu kadar, İngiltere&rsquo;nin ve &ouml;zellikle Fransa&rsquo;nın &lsquo;aymazlığı&rsquo; sonunda, rahat&ccedil;a g&uuml;&ccedil;lenmişlerdir. Demokrasi, hen&uuml;z i&ccedil;te de dışta da, &lsquo;korunması gereken ideal bir rejim&rsquo; olarak algılanmamaktadır.</p> <p>8) Gerek ekonomik kriz, gerekse kom&uuml;nizmin y&uuml;kselişi, Hitler&rsquo;in, yani Alman Nazileri&rsquo;nin Alman b&uuml;y&uuml;k sermayesinin desteğini almasına yol a&ccedil;mıştır.</p> <p>9) Din k&uuml;lt&uuml;r&uuml;, Yahudi d&uuml;şmanlığını, tarihsel ve dinsel olarak Avrupalıların &lsquo;toplumsal bilin&ccedil;altlarına&rsquo; iyice kazımıştır.</p> <p>10) Her uluslaşma s&uuml;recinde ve her ulusal eylemde &lsquo;ortak d&uuml;şman&rsquo; kavramı &lsquo;olmazsa olmaz&rsquo; bir sosyal psikolojik ve siyasal koşuldur. Eylemin g&uuml;c&uuml; ile d&uuml;şman kavramının g&uuml;c&uuml; ve dolayısıyla, &lsquo;d&uuml;şmana karşı alınacak &ouml;nlemlerin şiddeti&rsquo; doğru orantılıdır. Almanya&rsquo;da Yahudiler bu hedefe oturtulmuşlardır.</p> <p>Uygulama koşulları</p> <p>1) Naziler yavaş yavaş, tedricen g&uuml;&ccedil; kazanmışlardır. Sistematik ama sindire sindire, yavaş yavaş ilerleme, &ouml;nemli bir &ouml;n koşuldur.</p> <p>2) Demokrasi, temel hak ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klere dayalı bir rejim olarak değil, faşizmi davet eden bir bi&ccedil;imde sadece &lsquo;&ccedil;oğunluğun y&ouml;netimi&rsquo; olarak algılanmıştır. Yalnızca sandığın oy mekanizmasının işlemesi, s&uuml;recin demokratik sayılması i&ccedil;in yeterli g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Naziler bunu kendi ama&ccedil;ları i&ccedil;in &ccedil;ok g&uuml;zel kullanmışlardır.</p> <p>3) Eğitim ve &ouml;rg&uuml;tlenme etkinlikleri Naziler tarafından son derece etkin bir bi&ccedil;imde kullanılmıştır. &Ouml;zellikle &ccedil;ocuklar ve gen&ccedil;ler arasındaki &ouml;rg&uuml;tlenmeye &ouml;nem verilmiş, t&uuml;m toplum, milli eğitim olanakları kullanılarak gen&ccedil;ler ve &ccedil;ocuklar aracılığıyla bi&ccedil;imlendirilmiştir.</p> <p>4) Nazilere karşı &ccedil;ıkanlar yavaş yavaş temizlenmiş, Hitler karşıtları hi&ccedil;bir zaman birleşme, b&uuml;t&uuml;nleşme, ortak cephe oluşturma, &ouml;rg&uuml;tlenme ve g&uuml;&ccedil;lenme şansı bulamadan teker teker tasfiye edilmişlerdir.</p> <p>5) &Uuml;lkenin bir &lsquo;savaş durumu&rsquo; i&ccedil;inde bulunması her t&uuml;rl&uuml; milliyet&ccedil;i duyguların aşırı bi&ccedil;imde yorumlanmasına, &lsquo;ihanet&rsquo; kavramı &uuml;zerine dayalı propagandanın muhalefeti b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle susturmasına yardımcı olmuştur.</p> <p>6) Siyasal ve toplumsal propaganda en ileri tekniklerle, en yaygın ve en şiddetli bi&ccedil;imiyle, toplumun beyninin yıkanması i&ccedil;in kullanılmıştır. Bu &ccedil;er&ccedil;evede radyo, &ouml;nemli bir iletişim kanalı olarak Naziler tarafından &ccedil;ok iyi kullanılan bir ara&ccedil; olmuştur.</p> <p>7) Toplu cinayetler, toplama kampları, gaz odaları, fırınlar, toplumda a&ccedil;ık ve şeffaf bi&ccedil;imde meşru ortamlarda tartışmaya fazla konu edilmemiştir. Bu y&ouml;ndeki &ccedil;abalar derhal engellenmiş, cinayetlerin &uuml;st&uuml; &ouml;rt&uuml;lmeye &ccedil;alışılmıştır. Toplum, g&ouml;z&uuml; &ouml;n&uuml;nde olanları adeta bir &lsquo;sessiz film izler gibi&rsquo; seyretmiştir.</p> <p>8) Soykırım, temelde asil ve y&uuml;ce bir değer olarak takdim edilen &lsquo;Germen ırk&ccedil;ılığına&rsquo; dayandırılmış, insanların kimlikleriyle ilgili olan &lsquo;milliyet&ccedil;ilik duygusu&rsquo; en aşırı bi&ccedil;imde istismar edilmiş ve cinayetlerin arka planındaki gerek&ccedil;e olarak kullanılmıştır.</p> <p>9) Toplumsal &ccedil;apta uygulanan soykırım, &uuml;lke sınırlarını da aşan daha b&uuml;y&uuml;k ve daha y&uuml;ce bir &lsquo;evrensel d&uuml;nya d&uuml;zeni&rsquo; &ccedil;er&ccedil;evesinde ele alınmış, insanların tarih ve &lsquo;insanlık&rsquo; bilinci &lsquo;Germen ırk&ccedil;ılığı&rsquo; &ccedil;er&ccedil;evesinde yeni bir tarih, yeni bir d&uuml;nya ve yeni bir insanlık adına uygulamaya konulmuştur.</p> <p>10) Adalet mekanizması doğrudan siyasetin ve Nazi İdeolojisi&rsquo;nin emrine alınmıştır.</p> <p>11) Bilimin, sanat ve k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n her alanı, adaleti de kapsayacak bir bi&ccedil;imde bu &lsquo;yeni ideoloji&rsquo;, &lsquo;yeni d&uuml;nya d&uuml;zeni&rsquo; &ccedil;er&ccedil;evesinde y&ouml;nlendirilmiş, toplum, bu kanallar aracılığıyla da manip&uuml;le edilmiştir.</p> <p>12) Yahudi &lsquo;tehlikesi&rsquo;, evrensel bir &lsquo;d&uuml;nya tehdidi&rsquo; olarak ele alınmış, sadece dinsel ve tarihsel olarak değil, g&uuml;ncel ve siyasal olarak da, gerektiğinde yapay d&uuml;zenlemeler ve sahte eylemlerle de desteklenerek b&uuml;y&uuml;t&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tekrar &ouml;z&uuml;r dilerim.<br /> Evet, &ccedil;ok uzun bir alıntı oldu.<br /> Aslında, benim daha fazla ekleme yapmama gerek yok.<br /> Sadece g&ouml;z&uuml;n&uuml;z&uuml;n/g&ouml;z&uuml;m&uuml;z&uuml;n a&ccedil;ık olması yeter.<br /> Hi&ccedil;bir şey, &ouml;zellikle karanlık odakların istekleri doğrultusunda olması gereken, olması arzulanan şeyler, &ouml;yle birden &acirc;niden olmuyor, aşama aşama ama sonunda oluyor ya da olması i&ccedil;in gereken &ldquo;her şey&rdquo; yapılıyor.<br /> <strong>&ldquo;Uyanık olalım&rdquo;,</strong> yeter.</p> <p>&nbsp;------------------------</p> <p><!--[if gte vml 1]><v:line id="Düz_x0020_Bağlayıcı_x0020_1" o:spid="_x0000_s1026" style='position:absolute;z-index:251659264;visibility:visible; mso-wrap-style:square;mso-width-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt; mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-width-relative:margin' from="4.45pt,6.85pt" to="167.2pt,6.85pt" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI +gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5 8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArEVM/bwBAAAXBAAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWykU8tu1DAU3SPxD5b3NA+UKY2aqcQU ukFQUfiAK8eZWNjXkW1Chp/hG7pnx3xYbecxw2gkBGwsP87jnmv7+mZQkvTcWKGxotlFSglHpmuB 24p+/vT2xStKrAOsQWrkFd1xS2/Wz59dQ7k10LWCEa+AtoSKts51ZZJY1nIF9kJ3HP1Zo40C55dm m9QGvnllJZM8TVeJAoF0fZC6BQfkqxH/ICU1+8LrDWAP1ktKVh7vTDVK9v/KUGJ/Z7qH7t6Eytn7 /t4QUVfUdw5B+RbRZDqYYH6ZnLC2B4GhMSrgddOQIarswhg1+OAIGzfZYZe1H85gWfvmDNobjwZ+ cmTKBnzogiv2mzA9zZLNWW5//fxOXsP+h4Td/pHtH0m2xJuYc7wjITsJnmTLXhZ5Ufg++SxX2WVe XBa/58zT1eoqLyhZ0i71Q9kZ6+64ViRMKioF8vh2oH9n3VjEDIkNn4uwbid5yCrxI2/8VfmGZpEZ HyrfSEN6kBUFxji6mM/bRnSgNULKhZj+mTjhA5U3DWfub8gLIzprPJCVQG3OubthLrkZ8WP6MbUP Mt11cvIlImr6wuHfHa/XTwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAJJ9h+AdBwAASSAAABoAAABjbGlw Ym9hcmQvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZS28bNxC+F+h/WOy9sWS9YiNyYMly3MQvREqKHCmJ2mXM XS5Iyo5uRXLqpUCBtOihAXrroSgaoAEa9NIfY8BBm/6IDrkvUqLiB1wgKGwBxu7sN8PhzOzM7PDO 3WcR9Y4xF4TFbb96q+J7OB6xMYmDtv9osP3Zbd8TEsVjRFmM2/4MC//uxqef3EHrI0qSIUN8PAhx hD0QFIt11PZDKZP1lRUxAjISt1iCY3g2YTxCEm55sDLm6AQWiOjKaqXSXIkQif0NkCiVoB6Ff7EU ijCivK/EYC9GEax+MJmQEdbY8VFVIcRMdCn3jhFt+yBzzE4G+Jn0PYqEhAdtv6L//JWNOytoPWOi cgmvwbet/zK+jGF8tKrX5MGwWLReb9Sbm4V8DaByEddr9Zq9ZiFPA9BoBDtNdbFltla79QxrgNJL h+yt1latauEN+bUFnTcb6mfhNSiVX1/Ab293wYoWXoNSfGMB3+isdbZs+RqU4psL+FZlc6vesuRr UEhJfLSArjSatW6+2wIyYXTHCV9r1Ldbq5nwEgXRUESXWmLCYrks1iL0lPFtACggRZLEnpwleIJG EJNdRMmQE2+XBCEEXoJiJoBcWa1sV2rwX/3q+kp7FK1jZHArvUATsUBS+nhixEki2/59kOobkLO3 b0+fvzl9/vvpixenz3/N1taiLL4dFAcm3/ufvvnn1Zfe37/9+P7lt+nS83hh4t/98tW7P/78kHjY cWmKs+9ev3vz+uz7r//6+aVD+iZHQxM+IBEW3j4+8R6yCDbo0B8P+eU4BiEiJsdmHAgUI7WKQ35P hhZ6f4YocuA62LbjYw6pxgW8N31qKdwP+VQSh8QHYWQB9xijHcadVnig1jLMPJjGgXtxPjVxDxE6 dq3dRbHl5d40gRxLXCK7IbbUPKQolijAMZaeesaOMHbs7gkhll33yIgzwSbSe0K8DiJOkwzI0Iqm kmmHROCXmUtB8Ldlm73HXodR16638LGNhHcDUYfyA0wtM95DU4kil8gBiqhp8F0kQ5eS/Rkfmbie kODpAFPm9cZYCBfPAYf9Gk5/AGnG7fY9OotsJJfkyCVzFzFmIrfYUTdEUeLC9kkcmtjPxRGEKPIO mXTB95j9hqh78AOKl7r7McGWu8/PBo8gw5oqlQGinky5w5f3MLPitz+jE4RdqWaTR1aK3eTEGR2d aWCF9i7GFJ2gMcbeo88dGnRYYtm8VPp+CFllB7sC6z6yY1Xdx1hgTzc3i3lylwgrZPs4YEv02ZvN JZ4ZiiPEl0neB6+bNu9BqYtcAXBAR0cmcJ9Avwfx4jTKgQAZRnAvlXoYIquAqXvhjtcZt/x3kXcM 3sunlhoXeC+BB1+aBxK7yfNB2wwQtRYoA2aAoMtwpVtgsdxfsqjiqtmmTr6J/dKWboDuyGp6IhKf 2wHN9T6N/673gQ7j7IdXjpftevodt2ArWV2y01mWTHbm+ptluPmupsv4mHz8Tc0WmsaHGOrIYsa6 6Wluehr/f9/TLHufbzqZZf3GTSfjQ4dx08lkw5Xr6WTK5gX6GjXwSAc9euwTLZ36TAilfTmjeFfo wY+A75nxNhAVn55u4mIKmIRwqcocLGDhAo40j8eZ/ILIsB+iBKZDVV8JCUQmOhBewgQMjTTZKVvh 6TTaY+N02FmtqsFmWlkFkiW90ijoMKiSKbrZKgd4hXitbaAHrbkCivcyShiL2UrUHEq0cqIykh7r gtEcSuidXYsWaw4tbivxuasWtADVCq/AB7cHn+ltv1EHFmCCeRw052Plp9TVuXe1M6/T08uMaUUA NNh5BJSeXlO6Lt2e2l0aahfwtKWEEW62EtoyusETIXwGZ9GpqBdR47K+XitdaqmnTKHXg9Aq1Wjd /pAWV/U18M3nBhqbmYLG3knbb9YaEDIjlLT9CQyN4TJKIHaE+uZCNIDjlpHk6Qt/lcyScCG3kAhT g+ukk2aDiEjMPUqitq+2X7iBxjqHaN2qq5AQPlrl1iCtfGzKgdNtJ+PJBI+k6XaDoiyd3kKGT3OF 86lmvzpYcbIpuLsfjk+8IZ3yhwhCrNGqKgOOiYCzg2pqzTGBw7AikZXxN1eYsrRrnkbpGErpiCYh yiqKmcxTuE7lhTr6rrCBcZftGQxqmCQrhMNAFVjTqFY1LapGqsPSqns+k7KckTTLmmllFVU13VnM WiEvA3O2vFqRN7TKTQw5zazwaeqeT7lrea6b6xOKKgEGL+znqLoXKAiGauVilmpK48U0rHJ2RrVr R77Bc1S7SJEwsn4zFztnt6JGOJcD4pUqP/DNRy2QJnlfqS3tOtjeQ4k3DKptHw6XYTj4DK7geNoH 2qqirSoaXMGZM5SL9KC47WcXOQWep5QCU8sptRxTzyn1nNLIKY2c0swpTd/TJ6pwiq8OU30vPzCF GpYdsGa9hX36v/EvAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAnGZGQbsAAAAkAQAAKgAAAGNsaXBib2Fy ZC9kcmF3aW5ncy9fcmVscy9kcmF3aW5nMS54bWwucmVsc4SPzQrCMBCE74LvEPZu0noQkSa9iNCr 1AcIyTYtNj8kUezbG+hFQfCyMLPsN7NN+7IzeWJMk3ccaloBQae8npzhcOsvuyOQlKXTcvYOOSyY oBXbTXPFWeZylMYpJFIoLnEYcw4nxpIa0cpEfUBXNoOPVuYio2FBqrs0yPZVdWDxkwHii0k6zSF2 ugbSL6Ek/2f7YZgUnr16WHT5RwTLpRcWoIwGMwdKV2edNS1dgYmGff0m3gAAAP//AwBQSwECLQAU AAYACAAAACEAu+VIlAUBAAAeAgAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnht bFBLAQItABQABgAIAAAAIQCtMD/xwQAAADIBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAADYBAABfcmVscy8ucmVs c1BLAQItABQABgAIAAAAIQCsRUz9vAEAABcEAAAfAAAAAAAAAAAAAAAAACACAABjbGlwYm9hcmQv ZHJhd2luZ3MvZHJhd2luZzEueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAJJ9h+AdBwAASSAAABoAAAAAAAAA AAAAAAAAGQQAAGNsaXBib2FyZC90aGVtZS90aGVtZTEueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAJxmRkG7 AAAAJAEAACoAAAAAAAAAAAAAAAAAbgsAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9fcmVscy9kcmF3aW5n MS54bWwucmVsc1BLBQYAAAAABQAFAGcBAABxDAAAAAA= " strokecolor="#4472c4 [3204]" strokeweight=".5pt"> <v:stroke joinstyle="miter"/> </v:line><![endif]--></p> <p>NOT: (Prof. Kongar, Emre, Demokrasi İ&ccedil;in Manifesto, DİREN!, sf. 18, 19, 20, 21, 22, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2017)</p>

BELEDİYELER

EKONOMİ